МЕНЮ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА

 1. Записване за пътуване 1.1. Записването е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит или пълно плащане при оставащи по- малко от 30 дни до датата на пътуването.
 2.  Визи 2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предостави необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби (където това е възможно). В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуеми от съответното Консулство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя. 2.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Консулството, платените от ПОТРЕБИТЕЛЯТ такси за издаване на визата не се връщат, както и 20 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. предварително платена първа нощувка. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл.28(5) от ЗТ.
 3. Цени и плащане 3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на ТУРОПЕРАТОРА 2. Депозит – ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок. 3.3. Окончателно плащане се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 30 календарни дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.3.4. Цените са калкулирани при курс “купува” евро/лев на БНБ. 3.5. Увеличение на цената, което се счита за значително, когато е в повече от 5% от пакетната цена, е възможно: при покачване цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
 4. Права и задължения на страните 4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя. 4.1.2. Да осигури задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ ”Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/.4.1.3. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ /касов бон или фактура/. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове, посочени в т. 3 от Договора за организирано пътуване, плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и пътуването се счита за анулирано.4.3. ТУРОПЕРАТОР ТЕДИ ТУРС ЕООД е застрахован по смисъла на чл. 42 от Закона за Туризма 4.4. Потребителят се задължава:4.4.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.4.4.2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация, ПОТРЕБИТЕЛЯ не е допуснат да премине границите на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.4.4.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.4.4.4. Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.4.4.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети. 4.4.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право: 4.5.1. В срок до 20 работни дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
 5. Отговорност на страните 5.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.5.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно: – забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;- анулации и прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ; – отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ;- недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.5.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:а) ПОТРЕБИТЕЛЯ, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това;г) случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение, напр. в цяла Европа музеите не работят в понеделник, като ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да избегне този ден от седмицата. Освен това, описанието и цените на допълнителните услуги имат информативен характер и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител.5.4. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам прекрати пътуването си по свое желание, всички разходи, включително и транспорта са за негова сметка. 5.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възстановява пари за неизползвани предплатени услуги.5.6. При дублиране на стаи от страна на хотела, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.5.7. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна, посочена в т. 3.5., той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони, факс, електронна поща в Заявката за записване, изготвена от ТУРОПЕРАТОРА / ТУРАГЕНТА, са действителни и ТУРОПЕРАТОРЪТ ще може бързо и неотменно да предаде уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение към Договора. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платените от него суми по Договора. 5.8. При прекратяване на Договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:а) до 30 календарни дни преди датата на пътуването (до 60 дни за самолетни програми) – без неустойки;б) от 29 до 20 календарни дни преди датата на пътуването (от 59 до 45 дни за самолетни програми) – 100% от внесения депозит;в) от 20 до 10 календарни дни преди датата на пътуването (от 30 до 15 дни за самолетни програми) – 75% от общата цена на организираното пътуване;г) под 10 календарни дни преди датата на пътуването (под 15 дни за самолетни програми) – 100% от общата цена на организираното пътуване.
 6. Спорове и рекламации 6.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на място пред доставчика на услугите и представител/екскурзовод на ТУРОПЕРАТОРА или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или друга подходяща форма, позволяваща то да бъде възпроизведено.В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, ПОТРЕБИТЕЛЯ трябва да изиска от отговорно лице съставянето на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 5 работни дни след крайната дата на организираното пътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА/ ТУРАГЕНТА писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/.6.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА.Забележка: ПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от ТУРОПЕРАТОРА. 6.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.
 7. Допълнителни условия за пътувания в страната и чужбина 7.1. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на място хотелски резервации в избрания туристически обект, Туроператорът инкасира такса резервация.8. Ред за изменение и прекратяване на Договора8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът.8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.8.3. При изменение на Договора, задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след като заплати такси за прекратяване на договора, посочени в т. 13 и т. 14 от този договора.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи такса в размер на първоначалната вноска, ако прекрати по чл. 89, ал. 1 от Закона за туризма този договор между 30 и 21 дни преди започване изпълнението на туристическия пакет. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи такса в размер на 50 лв., ако прекрати по чл. 89, ал. 1 от Закона за туризма този договор до 30 дни преди започване изпълнението на туристическия пакет. Същите суми дължи туроператорът, ако прекрати договора в посочените в изречение първо и второ на тази точка срокове, без да са налице основания за прекратяване на договора от негова страна по чл. 89, ал. 7 от Закона за туризма или друго законово основание.

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи такса в размер на пълната стойност по договора, ако прекрати по чл. 89, ал. 1 от Закона за туризма този договор в периода между 21 дни преди започване изпълнението на туристическия пакет и датата на започване изпълнението на туристическия пакет включително. Същата сума дължи ТУРОПЕРАТОРЪТ, ако прекрати договора в периода между 21 дни преди започване изпълнението на туристическия пакет и датата на започване изпълнението на туристическия пакет включително, без да са налице основания за прекратяване на договора от негова страна по чл. 89, ал. 7 от Закона за туризма или друго законово основание.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие на неизпълнение или на неточно изпълнение на договора, като дължи обезщетение в размер на цената на туристическия пакет.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, включително в случаите, когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както е предвидено в договора за туристически пакет, и по-специално, като:

-осигури полезна информация на ПОТРЕБИТЕЛЯТ относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;

-окаже съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.

Когато затруднението на ПОТРЕБИТЕЛЯ е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, ТУРОПЕРАТОРЪТ изисква заплащането на разумна такса от ПОТРЕБИТЕЛЯ за оказаното съдействие.

Таксата по т. 18 не може да надвишава действителните разходи, направени от ТУРОПЕРАТОРА за оказване на съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 1. Информация за условията за сключване на договор за доброволна застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 2.  ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПЪТУВАЩИЯ оригинал на застрахователната полица по застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ при пътувания извън страната преди започване изпълнението на туристическия пакет. Задължителната застраховка се сключва със застрахователна компания „Дженерали” е за срока на пътуването. Застрахователната сума е в размер на € 10 000 (десет хиляди евро) и покрива рисковете съгласно условията на застраховката.
 3. ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 97 от Закона за туризма с номер на застрахователната полица за сключена задължителна застраховка „Отговорност на туроператор“ N: 130523 10000530 и дата 09.06.2023, ЗК „Лев Инс“ АД, гр. София , бул. Цар Борис III № 136; вх. В, ЕИК: 121130788, телефон 080010200, застрахователно покритие: съгласно специалните условия на застраховка „Отговорност на туроператора”; застрахователна сума 25 000 лв.
 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява без необосновано забавяне ТУРОПЕРАТОРА за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая, информация, която позволява осъществяване на пряк контакт с непълнолетното лице или с отговорното за него лице в мястото на престой на непълнолетното лице в случаите, когато непълнолетни лица, непридружавани от родител или друго упълномощено лице, пътуват въз основа на договор за туристически пакет, включващ настаняване.
 5. Процедури за разглеждане на жалби:

–          по чл.  92 от Закона за туризма – ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет до туристическия агент, от когото е закупил туристическия пакет. Туристическият агент изпраща без необосновано забавяне съобщенията, исканията или жалбите на ПОТРЕБИТЕЛЯТ на ТУРОПЕРАТОРА;

–          по чл. 178 от Закона за защита на потребителите – За нарушаване на правата, предоставени им по този закон, потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите;

Възможност за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) от органи за АРС – Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник, адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg и за платформата за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.)